June 28, 2021

1st Day Students Vaccination Programme

 ದಿನಾಂಕ 28-06-2021 ರಂದು ಇಂದು ಜುಲೈ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ vaccination ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು.