January 13, 2020

National Level Seminar on “National Education Policy-2019: A Step towards Enhancement of Quality in Higher Education”


|| eÉÊ ²æà UÀÄgÀÄzÉêï ||
                           ²æà D¢ZÀÄAZÀ£ÀVj ²PÀët læ¸ïÖ (j.)         ' PÀZÉÃj : 08234-286061/71
²æà D¢ZÀÄAZÀ£ÀVj PÀ¯Á, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ
Sri Adichunchanagiri College of Arts and Commerce, Nagamangala – 571432
E-mail: saccngm@gmail.com    £ÁUÀªÀÄAUÀ®-571432, ªÀÄAqÀå f¯Éè, PÀ£ÁðlPÀ   £ÁåPï ªÀiÁ£ÀåvÉ ‘©++’ UÉæÃqï


                     Website: www.saccngm.org        (ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢zÉ)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Sir / Madam,

          It gives us great pleasure to invite you for National Level Seminar on ‘National Education Policy-2019: A Step towards Enhancement of Quality in Higher Education scheduled to be held on 17th March 2020, Tuesday, in our College, BGS Auditorium from 10:00 am onward. Please find attached Broucher.
We cordially invite your Faculty Members, to be a part of the event. We look forward for you and your Faculty members’ participation.

Note: 1. Participation Certificate Will Be Provided
2. Selected papers will be published with ISBN.
3. All Papers will be Published in the Seminar Proceedings.
4. OOD facility Letter is also attached along with this letter.
5. Last date for submission full papers 19-02-2020
For any clarification please do not hesitate to contact us on 9448612271 or call to Dr. B.K.Lokesha Principal of SAC College Nagamangala- 9844753108.
You can mail to E-mail Id : sacngmiqac@gmail.com & saccngm@gmail.com
Thanks & Regards,


Principal
Sri Adichunchanagiri College of Arts, Commerce and Science
Nagamangala