March 21, 2018

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ-1

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು : ಹಾಲ್ತಿ ಜಯರಾಮ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ